Ja som a maig: fes objecció fiscal!

Des de CONTRAINFORMACIÓ.com, hem elaborat una guia per fer Objecció Fiscal a la despesa militar. El document pretén ser una petita aproximació a aquesta acció de desobediència civil. Animau-vos a fer-la aquest any!

Podeu accedir al document en .pdf prementaquí.

SOM A MAIG:
FES OBJECCIÓ FISCAL
NO PAGUEM LES GUERRES AMB ELS NOSTRES IMPOSTOS!

Què és l’objecció fiscal?
L’objecció fiscal a la despesa militar és  una acció antimilitarista de desobediència civil, és la disposició a no col·laborar amb l’Estat en les despeses de preparació de les guerres i en el manteniment de l’estructura militar. Aquesta disconformitat es tradueix en el moment de realitzar la declaració de la renda (IRPF) .
Tècnicament, consisteix en deixar de pagar la part proporcional a la despesa militar. Però aquests diners no ens els quedam, sinó que es destinen a col·lectius o projectes que duguin a terme accions socials o solidàries.
L’objectiu és pressionar els poders públics perquè deixin d’invertir els nostres diners en exèrcits i guerres i ho facin es satisfer les necessitats bàsiques de les persones i de la natura.

Per què fer objecció fiscal?
1. L’Estat Espanyol gasta cada dia més de 52 milions d’euros en el manteniment de la seva estructura militar.
2. La despesa militar de l’Estat Espanyol l’any 2010 va ser de 19.038,27 milions d’euros.
3. El pressupost pel 2011 és de 17.244,75 milions d’euros.
4. Cada dia 100.000 persones moren al món per manca del més elemental.
5. Segons l’ONU, una reducció del 3% dels pressuposts militars a escala mundial permetria reduir un 50% la mortalitat infantil, abastir tot el món d’aigua potable i universalitzar l’assistència primària. I parlam només del 30%!

On van a parar els meus doblers?
L’objecció fiscal no és de cap manera un recurs per pagar menys, sinó que es paga exactament el mateix. És una simple queixa la manifestació d’un desacord. Té una utilitat per si mateixa: pot servir per canviar moltes coses. L’objecció fiscal a la despesa militar és una forma de rebutjar la cultura de guerra que impera avui en el món en què vivim.
Arribat a aquest punt, sorgeix sempre la mateixa pregunta: el món serà segur sense exèrcits? Però potser la pregunta hauria de ser: el món serà més segur després d’aquesta guerra? I és més segur després d’aprovar fortes pujades en despesa militar com les que s’han aprovat darrerament? Tot fa pensar que no. Que més aviat al contrari, i que mai no serà més segur amb guerres. Si volem la pau no preparem la guerra. Ni en el nostre nom, ni amb els nostres diners.
La següent pregunta que s’ha de fer és: com pot ser el món més just? O, invertint a on puc fer el món una mica millor?
La persona objectora es nega a col·laborar amb el manteniment de l’aparell militar i opta per destinar directament aquesta part de l’impost a finalitats socialment justes i útils. L’objectora o objector fiscal és qui decideix on enviar els diners del seu acte d’objecció fiscal.

Qui pot fer objecció fiscal?
Tu!!!
De moment, a l’Estat espanyol ja hi ha prop de 8.000 persones que han optat per no participar amb els seus impostos al manteniment de l’Exèrcit. Ser objector fiscal està a l’abast de tothom: estudiants, aturats sense subsidi i qualsevol persona que no faci la declaració de la renda també pot ser objector fiscal, ja que paga impostos indirectes i una part d’aquests diners van a despeses militars.
En el sistema capitalista en el qual ens trobam immersos, els impostos són moralment obligatoris, ja que són l’única manera que té el sistema de complir la justícia i posar en joc la hipoteca social de la propietat (a part de la necessitat que tots sufraguin les despeses comunes que són per a obres públiques, defensa…). Però precisament perquè són obligatoris, donen a la ciutadania un cert dret (i obligació) de controlar l’ús i la destinació d’aquesta recaptació, en lloc de resignar-se a suportar-los passivament. Des de posicions pacifistes i humanistes es considera cada vegada més que la partida de despeses militars és irracional i es fa en detriment d’altres despeses més necessàries (com la despesa en educació). A més, contribueix a mantenir en peu la lògica bèl·lica sobre la qual està fonamentat el nostre món.
Si tu també consideres tot això, anima’t a fer objecció fiscal!

Quines conseqüències legals pot tenir?
El dret a l’objecció fiscal encara no està reconegut a l’Estat Espanyol, i no ho serà fins el dia que la pressió social sigui molt forta. Tot i això, ara per ara Hisenda no fa res en el 90% dels casos. En la resta, el que fa és reclamar la quantitat que l’objector no ha pagat. Normalment, per mitjà d’embargaments i recursos. En aquest cas, cal protestar mitjançant al·legacions a les instàncies administratives i judicials, perquè encara que no acostumi a servir de massa, a curt termini, i l’estat segueixi invertint els mateixos o, fins i tot, més diners dels prevists en despesa militar és important denunciar i visibilitzar la nostra postura. Aquestes al·legacions es presenten a la Delegació d’Hisenda i, si són denegades, es duen al Tribunal Econòmic Administratiu Provincial. En cas que la resposta del tribunal Econòmic Administratiu sigui negativa, que ho sol ser, es tanca la via administrativa i s’obre la judicial. Per això sí que és imprescindible que us poseu en contacte amb un grup d’objecció fiscal, que us explicarà les possibilitats i l’estratègia millor segons les circumstàncies de cada cas. Malauradament, a les Illes encara no existeix un grup d’aquestes característiques.

Passos per fer la declaració de renda amb objecció fiscal

PAS 1
El primer que hem de fer és calcular la quantitat a objectar. Es calcula de dues maneres:
una quota percentual: el % destinat al ministeri de defensa del pressupost general de l’Estat espanyol de l’any 2006 ha estat del 4,23%, i nosaltres descomptarem aquest mateix percentatge de la nostra quota líquida (hi ha qui compta tota la despesa militar que també inclou partides de recerca, policia, pensions, programes industrials, missions exteriors… i que en aquest cas representen el 12,04%).
una quota fixa, que nosaltres proposem que sigui de 84 euros.
1 >> Fem la nostra declaració fins arribar a la casella 737 “Quota resultant de l’autoliquidació” que indica els impostos que hauríem de pagar a Hisenda. Calculem el 4,23% d’aquesta quantitat.
2 >> Introduïm la xifra resultant (o bé incloem els 84€ de quota fixa) en una casella de les de retencions (per exemple la 747 del Plan Prever). Una vegada imprès el model ho ratllarem a sobre i posarem “per objecció fiscal”
3 >> Acabem de fer la nostra declaració normalment. En cas que la declaració ens sortís positiva, als ulls d’Hisenda estarem pagant menys del que ens toca. En cas que ens sortís negativa, als ulls d’Hisenda estarem demanant que ens tornin més del què ens tocaria.
>>> En el següent gràfic es veu com fer la OF en els impresos. Representa un exemple de declaració negativa en què el càlcul del què ens tocaria pagar segons l’estat -la quota líquida- són 1.000 euros, i el que ja hem pagat a Hisenda són 1.100 euros. Si no féssim l’objecció fiscal ens tornarien 100 euros, que és el que hem pagat de més durant l’any. Però com que utilitzem una casella inútil com la del Plan Prever, per afegir la quantitat objectada, el total de retencions s’incrementa, i per tant ara ens tornarien més diners del que ens tocarien:

PAS 2
continuació, s’ha d’emplenar  la declaració de renda. El més recomanable és fer la declaració de renda ordinària i no el full de devolució ràpida. Es pot fer a mà, amb el programa informàtic PADRE de suport que facilita el Ministeri d’Hisenda o bé se li pot demanar a un gestor (informant-lo prèviament del que volem fer). Els altres mètodes (confirmació de la declaració, o bé, per telèfon, o bé, per Internet) no permeten incloure l’objecció fiscal.

(1). Si feim la declaració a mà: Quan s’arriba a la quota resultant de l’autoliquidació (casella 741), es posen les retencions de l’IRPF i dels banc i, a continuació, la quantitat de l’objecció fiscal fixa (sol ser entre uns 80-90 euros) o percentual (per exemple un 4’7%) i es col·loca a qualsevol de les caselles que queden lliures (de la 742 a la 752). A continuació, acabam la declaració calculant la quota resultant.

(2) Si feim la declaració amb el programa PADRE, el sistema no canvia gaire. Una vegada s’emplena la declaració amb les dades corresponents, s’ha d’anar a la casella 752, «Retencions a compte en virtut de l’article 11 de la directiva 2003/48/CE del Consell». Aquí s’ha de posar el valor de l’objecció. Automàticament el programa compatibilitzarà aquesta deducció i en el resultat de la declaració ja s’haurà aplicat l’objecció fiscal.
Un cop acabada la declaració, s’imprimeix des del mateix programa PADRE. Aleshores, tornam a la casella 752, en què anteriorment hem anotat el valor de la nostra objecció (exemple 85 €) i retxam sobre el text explicatiu de la casella i anotam al damunt «Per objecció fiscal a les despeses militars». S’ha de tenir en compte que s’ha de repetir el procediment en les dues còpies de la declaració que imprimeix el programa PADRE (una còpia per a l’Administració i una altra per a la persona interessada).

PAS 3
Ingressar la quantitat de l’objecció fiscal  desviada (en el nostre exemple 85€) al compte corrent d’alguna entitat de caràcter social, solidària, pacifista, benèfica, de promoció dels drets humans, etc.
S’ha d’especificar en el concepte de l’ingrés «Ingrés provinent de l’objecció fiscal 2011» i pensau en guardar el comprovant que l’entitat bancària ens facilita.

PAS 4
Finalment, ja només queda omplir la carta de la persona objectora fiscal adreçada al Ministre d’Hisenda. Amb la declaració de renda, hi adjuntarem una instància al·legant els motius d’objecció fiscal a la despesa militar. Hi comunicarem el total desviat i hi afegirem el rebut de l’ingrés alternatiu.
El següent pas és anar a lliurar la declaració a qualsevol delegació d’Hisenda o bé a l’oficina bancària on es tengui el compte. En fer-ho, tant en un lloc com a l’altre, segurament et diran que únicament volen els papers de la declaració i cap altre. És llavors quan cal explicar-los que ja ho sabem, però que nosaltres estam fent objecció fiscal (i podem aprofitar per explicar a la persona que ens atén en què consisteix) i que, per tant, volem posar al sobre de la declaració els tres documents: la declaració, la carta d’objectors i el comprovant bancari.

PAS 5
Finalment, és recomanable informar a algun dels grups d’objecció fiscal existents d’allò que hem fet, així es pot comptabilitzar i aconseguir que l’impacte social sigui molt més gran. Pot fer-se a http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHVEeWZ6NEtCcEY3eXMzZkRZblZKdXc6MQ

Una experiència en objecció fiscal

Entrevista a Carles Valentí

Des de quan fas objecció fiscal?
L’any exacte no el record, però diria que des del 2003 més o menys.
Per què vares decidir fer objecció fiscal?
En el seu moment ja vaig ser objector de consciència al servei
militar. Tot el que sigui militarisme i armament em sembla malament.
Les armes només serveixen per defensar els poderosos i els més rics.
Amb l’objecció fiscal pretenc posar el meu gra d’arena simbòlicament i
econòmica per què els doblers que van al Ministeri de Defensa (Atac)
vagin destinats a d’altres Ministeris com el de Sanitat, Educació o
Serveis Socials.
Amb quins problemes t’has trobat a l’hora de realitzar aquest acte de desobediència?
Ara per ara, en cap. Ja duc molts d’anys fent-la i Hisenda encara no
m’ha dit res.
Trobes necessària (i perquè) la creació d’un grup de suport a l’objecció fiscal a les Illes?
Estaria molt bé, ja que un se sent un poc sol amb aquesta acció. La
creació d’aquest grup podria servir per decidir en què convé destinar els
doblers de la nostra objecció, fer una caixa de resistència per si a
algú li posen una multa, per assessorar les persones interessades a
fer objecció fiscal i, finalment, per fer ,almenys, una campanya anual
durant el període de la renda oferint aquesta alternativa justa,
solidària i pacífica.
Saps el nombre d’objectors fiscals que hi ha Espanya?
Les dades que tenc són del 2003. En el 2002 n’hi havia uns 1500 i després de la
guerra d’Iraq es va passar als 5000. Actualment no ho sé.

Fonts i enllaços d’interès:
http://www.objecciofiscal.org/
http://www.nodo50.org/objecionfiscal/archivos/OF.swf
http://usuaris.tinet.cat/mrgtgna/objeccio_fiscal.html
http://www.solidaries.org/ofiscal/index.htm

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s