Assemblea extraordinària per tractar la reforma de la Constitució

L’Assemblea d’Interbarris de Palma ha convocat per avui a les 20h a la Plaça d’Islàndia una assemblea general extraordinària sobre la reforma constitucional.

***

Amb la proposta de reforma pactada per PSOE i PP, l’article 135 quedaria així:

Article 135
1. Totes les administracions públiques adequar les seves actuacions al principi d’estabilitat pressupostària.
2. L’Estat i les comunitats autònomes no podran incórrer en un dèficit estructural que superi els marges establerts, si s’escau, per la Unió Europea per als seus estats membres. Una llei orgànica fixarà el dèficit estructural màxim permès a l’Estat ia les comunitats autònomes, en relació amb el seu producte interior brut. Les entitats locals hauran de presentar equilibri pressupostari.
3. L’Estat i les comunitats autònomes hauran d’estar autoritzats per Llei per emetre deute públic o contreure crèdit. Els crèdits per satisfer els interessos i el capital del deute públic de les administracions s’entendran sempre inclosos en l’estat de despeses dels seus pressupostos i el seu pagament gaudirà de prioritat absoluta. Aquests crèdits no poden ser objecte d’esmenes ni de modificacions mentre s’ajustin a les condicions de la Llei d’emissió. El volum de deute públic del conjunt de les administracions públiques en relació al producte interior brut de l’Estat no podrà superar el valor de referència establert en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea.
4. Els límits de dèficit estructural i de volum de deute públic només es poden superar en cas de catàstrofes naturals, recessió econòmica o situacions d’emergència extraordinària que escapin al control de l’Estat i perjudiquin considerablement la situació financera o la sostenibilitat econòmica o social de l’Estat, apreciades per la majoria absoluta dels membres del Congrés dels Diputats.
5. Una llei orgànica desenvoluparà els principis a què es refereix aquest article, així com la participació, en els procediments respectius, dels òrgans de coordinació institucional entre les administracions públiques en matèria de política fiscal i financera. En tot cas, ha de regular: a) La distribució dels límits de dèficit i de deute entre les diferents administracions públiques, els supòsits excepcionals de superació dels mateixos i la forma i termini de correcció de les desviacions que sobre un i altre es puguin produir. b) La metodologia i el procediment per al càlcul del dèficit estructural. c) La responsabilitat de cada Administració Pública en cas d’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.
6. Les comunitats autònomes, d’acord amb els seus respectius Estatuts i dins dels límits a què es refereix aquest article, han d’adoptar les disposicions que siguin procedents per l’aplicació efectiva del principi d’estabilitat en les seves normes i decisions pressupostàries.
Disposició addicional única
1. La Llei orgànica que preveu l’article 135 de la Constitució Espanyola haurà d’estar aprovada abans de 30 de juny de 2012.
2. Aquesta llei contemplarà els mecanismes que permetin el compliment del límit de deute a què es refereix l’article 135.3.
3. Els límits de dèficit estructural que estableix l’135.2 de la Constitució Espanyola entraran en vigor a partir del 2020.
Disposició final única

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s